Informacjaturystyczna
CAMPINGRUDNIK
MORiWGrudziądz
Hydrologia   Wisły

 

 

Błękitna Wstęga Jeziora Rudnik
Puchar Prezydenta  Grudziądz
pod patronatem


Prezydenta Grudziądza


ZAWIADOMIENIE O REGATACH


I. ORGANIZATOR : Bractwo Wodniaków  Grudziądz
II. WSPÓŁORGANIZATORZY : TOZŻ,  MORiW  Grudziądz
III. MIEJSCE I TERMIN REGAT:

1.Regaty zostaną rozegrane  28.09.2019r. na  Jeziorze Rudnickim Wielkim.

2.Biuro regat: Bractwo Wodniaków w  Grudziądzu, ul. Malczewskiego 1.

3.Port regat: Bractwo Wodniaków w Grudziądzu, ul. Malczewskiego 1.

IV. PRZEPISY

1.Regaty zostaną rozegrane zgodnie z:
2. Przepisami Regatowymi Żeglarstwa 2017 – 2020. 
3. Zawiadomieniem o regatach.
4. Zasadami Organizacji Imprez PZŻ.
5. Niniejszym zawiadomieniem.
6. Instrukcją żeglugi.
7. Regaty posiadają licencję Polskiego Związku Żeglarskiego.
8. Przewiduje  się  rozegranie  4  wyścigów. 
9. W  przypadku  rozegrania  więcej  niż  3  wyścigów, najgorszy wynik zostanie odrzucony.
10.W wynikach ostatecznych nie będą klasyfikowani zawodnicy, którzy nie ukończyli żadnego wyścigu.
11.Regaty zostaną uznane za ważne przy rozegraniu minimum 1 wyścigu.

12.Osoba  zgłoszona  jako  sternik,  jest  zobowiązana  do  osobistego  prowadzenia  ("obsługi urządzenia sterowego") jachtu, będącego w wyścigu. 
13.Zalecane jest ubezpieczenie OC jachtu lub sternika.


V.  KLASY

1. Turystyczna kabinowa. 
3. Otwarto pokładowa.
4. Optimist
5. Cadet.
6. Deska z żaglem.
7. Wolna.
8. Inne w zależności od zgłoszeń  / odrębna klasa zostanie utworzona w przypadku zgłoszenia trzech jednostek /.

VI. ZGŁOSZENIA I WARUNKI UCZESTNICTWA

1. 27.09.2019r. w godz. 17.00 - 19 .00 ; 
2. 28.09.2018r. w godz. 09.00 - 9.45 
na drukach organizatora. 

VII.   WPISOWE DO REGAT

25,00 zł od uczestnika.


VIII.  PROGRAM REGAT

21.09.2018r. 17.00 - 19.00  Zgłoszenia imienne zawodników w Sekretariacie Komisji Sędziowskiej.
22.09.2018r. 09.00 - 09.45  Zgłoszenia imienne zawodników w Sekretariacie Komisji Sędziowskiej.
10. 00  Uroczyste Otwarcie Regat.   
10.30 Start do pierwszego wyścigu. Start do kolejnych wyścigów zgodnie z komunikatem Sędziego Głównego.
15.00 -16.00    Posiłek.
17.00    Uroczyste zakończenie regat. Wręczenie nagród  i upominków.                      
18.00    Festyn żeglarski. Koncert MIRKA KOVALA KOWALEWSKIEGO.

IX.  INSTRUKCA ŻEGLUGI
Instrukcja Żeglugi będzie wywieszona  NA TABLICY OGŁOSZEŃ  w Biurze Regat

X.  TRASA
Trasa – szczegóły trasy zostaną podane podczas odprawy sterników oraz NA TABLICY OGŁOSZEŃ 

 

XI.  NAGRODY:
1. Zawodnicy sklasyfikowani na miejscach I – III : nagrody okolicznościowe.
2. Puchar Prezydenta Grudziądza :  I miejsce klasa kabinowa.
3. Upominki dla wszystkich zawodników.

XII.  ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Zawodnicy uczestniczą w regatach wyłącznie na własne ryzyko. Organizator nie przyjmuje
żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub osób albo śmierci wynikłe w związku
z udziałem w regatach – przed rozpoczęciem, podczas oraz po regatach. Żadna z czynności
wykonana lub niewykonana przez Organizatora nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia
odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht,
wynikającą z udziału w regatach.

XIII. PRAWO DO WIZERUNKU

Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swojego
wizerunku przez sponsorów w formie zdjęć, filmów i innych reprodukcji wykonanych w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.


XIV.  PROTESTY
1.Protesty na właściwych formularzach powinny być złożone w sekretariacie Komisji
Sędziowskiej. Koniec czasu protestowego (0,5h) zostanie podany w komunikacie Komisji
Sędziowskiej. Czas i miejsce rozpatrywania, jak również zestawienie protestów informujące
zawodników o protestach, w których występują jako strona lub są zgłoszeni jako świadkowie,
podane będzie oddzielnym komunikatem w ciągu 15 min. po upływie czasu protestowego.

XV.  DANE OSOBOWE
Osoby uczestniczące w regatach wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w
celach związanych z przeprowadzeniem regat. Wyniki rywalizacji oraz zarejestrowane
podczas regat materiały fotograficzne i filmowe mogą zostać opublikowane w zasobach
Organizatora oraz w innych mediach.

Komandor regat:
Krzysztof Sujkowski 
Kontakt: kom. 695596518
 

powrót do listy